Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige, ROKS, har ställt frågor om EU-kandidaternas syn på prostitution och sexköpslagen. Defaultläget i Sverige är ju att man är för att bekämpa all prostitution och att man omhuldar sexköpsförbudet. Den synen genomsyrar kandidaternas svar. Men det finns några undantag.

Talande är att i stort sett alla kandidater ger politiskt korrekta svar. Ett axplock nedan visar hur deprimerande mangrant alla ställer upp på den moralistiska svenska förbudsmenaliteten. Många kandidater ger floskelartade, närmast mekaniska svar.

Det är väldigt mycket prat om ”verkligheten”, men jag tror att väldigt få av dessa kandidater har någon djupare kunskap om hur verkligheten ser ut för sexarbetare i Sverige och EU, än mindre hur lagar och påbud påverkar deras situation.

Nedkortade svar nedan (alla svar finns att läsa på ROKS hemsida).

Anser du att prostitutionen ska avskaffas inom EU?

Anna Maria Corazza Bildt: Ja. Jag engagerar mig i Europaparlamentet för att motverka prostitutionen, bekämpa trafficking och våld mot kvinnor och flickor. Sexköpslagen ahr haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Cecilia Wikström (FP): Jag och mitt parti menar att köp av sexuella tjänster ska vara förbjudet. Den viktigaste insatsen långsiktigt är att få bort efterfrågan och en sexköpslag är då en viktig normbildande faktor.

Christian Engström (PP): Prostitutionslagstiftningen bestäms inte av EU, utan av de enskilda länderna. Det finns mycket stora skillnader i synen mellan de olika länderna, så det är bra att det inte är en EU-fråga.

Christofer Fjellner (M): Ja. Nya Moderaterna ser det som angeläget att motverka prostitutionen. Sexköpslagen har haft avsedd effekt och utgör ett viktigt instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Birgitta Sevefjord (V): Målet måste vara att avskaffa prostitutionen inte bara i EU utan överallt.

Camilla Lindberg (JL): Nej, det är inget för EU att hantera, alla nationella parlament ska på nationell nivå avgöra saken. Anser inte att prostitution i sak är fel, men är totalt emot all form av trafficking.

Amelia Andersdotter (PP): Det man inte vill är att det ska förekomma sexuellt våld och tvång mot män och kvinnor i unionen. Det är bättre att skapa strategier för att hantera sådant våld, till exempel genom kvinnojourer.

Gunnar Hökmark (M): Ja. Sexköpslagen har haft avsedd effekt och utgör ett av flera viktiga instrument för att förebygga och bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Ellinor Eriksson (S): Ja! Prostitution hör inte hemma i ett jämställt samhälle. All typ av handel med människor, trafficking, är smutsig och drabbar främst kvinnor och barn.

Fredrick Federley (C): Nej. Det är inte så enkelt som att säga att EU-parlamentet kan avskaffa prostitution. Bara för att vi stiftar lagar och regler betyder det inte att vi kan styra människors liv och handlande.

Anna Hedh (S): Ja! Prostitution hör inte hemma i ett jämställt samhälle.

Kristina Winberg (SD): Nej. Sverigedemokraterna är motståndare till överstatlighet.

Lars Adaktusson (KD): Ja. Som parlamentariker kommer min målsättning vara att få fler att förstå att bästa sättet att uppnå detta är att prostitution som helhet bekämpas.

Just nu pågår en diskussion i flera länder om huruvida det ska göras skillnad mellan påtvingad kontra så kallad frivillig prostitution, och hur påföljden ska se ut för sexköparen i de fallen. Vilken är din syn på detta?

Anna Maria Corazza Bildt: Jag tycker det är angeläget att motverka all prostitution. Vissa länder har olika sätt att bekämpa prostitution på. Jag vill lyfta fram den svenska modellen, utan att påtvinga den på andra.

Cecilia Wikström (FP): Folkpartiet står bakom den rådande svenska lagstiftningen, där alla slags köp av sexuella tjänster är förbjudna. (tillägger: Det finns ingen så kallad frivillig prostitution).

Christian Engström (PP): Ja, naturligtvis är det en milsvid skillnad. Man kan ha olika syn på frivillig prostitution, men det är självklart att det är mångfalt värre med människorov, våld och hot om våld, och sexuellt tvång.

Christofer Fjellner (M): Det är angeläget att motverka all prostitution.

Birgitta Sevefjord (V): Prostitution är aldrig frivillig, det är barn och kvinnor som exploateras av män som är en del av en världsomspännande miljardindustri. Egentligen borde alla parlamentariker genomgå en grundkurs om att prostitution inte är ett yrke utan ett övergrepp.

Camilla Lindberg (JL): Se svar på förra frågan.

Amelia Andersdotter (PP): Jag är över huvud taget inte säker på att det är bra att straffa köparen i stället för säljaren. Det man behöver motverka är ofrivilliga sexuella handlingar, våld och så vidare.

Gunnar Hökmark (M): Det går inte att dra en sådan linje. För mig är det angeläget att motverka all prostitution.

Ellinor Eriksson (S): Jag tror inte att det finns någon frivillig prostitution. Det handlar alltid om makt och pengar [och det gör inte politik?!], där människor utsätts och tvingas utan något verkligt fritt val. Begrepp som påtvingad respektive frivillig prostitution är olyckliga då det ger en bild som inte stämmer överens med hur prostitutionen verkligen ser ut.

Fredrick Federley (C): Det är nödvändigt att göra skillnad på människohandel och frivilligt valt sexarbete. Människohandel är en form av organiserad brottslighet som ska bekämpas med alla medel. Polisens resurser ska användas för att bekämpa människohandel, att blanda ihop det med frivilligt sexarbete vore att rikta resurser fel.

Anna Hedh (S): När jag arbetade med EU:s människohandelslagstiftning fick jag ofta höra att man måste skilja mellan de frivilligt prostituerade och sexslavar. Påtvingad respektive frivillig prostitution stämmer dåligt överens med hur prostitutionen verkligen ser ut.

Kristina Winberg (SD): Inget svar.

Lars Adaktusson (KD): Allt för många länder har en liberal syn på sexköp vilket vi vet leder till en ökad efterfrågan av sexuella tjänster, vilket i sin tur leder till ökad människohandel. Frågorna hänger således ihop.

tipstack: Christoffer