Effekterna av flera års miljöpartistisk migrationspolitik blir nu alltmer synliga runt om i landet. Hjälporganisationen Caritas i Angered slår larm om att flyktingsituationen börjat bli ohållbar.

Varje vecka tar organisationen emot över 900 besök från asylsökande. Det handlar om personer som inte får läsa svenska eller arbeta och därför befinner sig i ett slags vakuum. Det krävs ett uppehållstillstånd för att få tillgång till vissa insatser, vilket är rimligt. Men eftersom flertalet kommer beviljas uppehållstillstånd blir den ökande väntetiden på beslut helt bortkastad.

Lås oss prata lite siffror. Enligt statistik från Eurostat beviljade Sverige under 2014 flest uppehållstillstånd av alla EU-länder i förhållande till befolkningsmängden. I absoluta tal ligger endast Tyskland, ett land med 80 miljoner invånare, före Sverige. Av alla syrier som sökte asyl i EU kom en fjärdedel till Sverige.

Beviljade asylansökningar per miljon invånare.

Vi vet vilka effekter denna politik har fått på mottagningssystemet, som har kollapsat eftersom det saknas bostäder, men också hur skillnaderna i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda ser ut. Mediantiden på runt åtta år innan en flykting – vilket är en begränsad grupp av alla asylsökande – har fått egen sysselsättning (inkluderar arbete några timmar i veckan samt bidragsjobb) vill regeringen korta till två. Hur det ska gå till vill de, i vanlig ordning, ”återkomma till”.

Vi vet också att Arbetsförmedlingen medgett att etableringen av nyanlända inte har fungerat, att myndigheten inte klarat sitt uppdrag. I detta pressade läge går lite förvånande AF:s generaldirektör Mikael Sjöberg ut och säger att Sverige behöver permanenta dagens rekordstora invandring. Detta för att ”klara välfärdens finansiering”.

Påståendet är besynnerligt eftersom det utgår från att asylsökande kommer i arbete när de anlänt till Sverige, vilket ju inte är sant. Det utgår också från att merparten som kommer till Sverige har en relevant kompetens som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Det är inte heller sant. Mikael Sjöberg gör alltså antaganden som inte stämmer överens med verkliga förhållanden när han propagerar för en fortsatt hög asylinvandring.

I gruppen syrier, som stod för mer än hälften av alla beviljade uppehållstillstånd 2014, är det en liten minoritet som har eftergymnasial kompetens. För dem som har en examen är det givetvis viktigt att få den validerad. Det betyder dock inte automatiskt att kompetensen är efterfrågad på svensk arbetsmarknad. Sedan har vi resten, majoriteten, som inte har en hög utbildning att validera. Bland gruppen somalier har mindre än var femte sexårig grundskola att uppvisa. Är det dessa som ska fylla hålen från de stora pensionsavgångarna?

På generaldirektören låter det som om det är arbetskraftsinvandring Sverige pysslar med. Så är det nu inte.

Argumentet är lite underligt. Eftersom det råder krig i Syrien, och Somalia har stora problem att ens existera som statsbildning, kan inte Sverige ha en riktad arbetskraftsinvandring som tar tillvara den kompetens som saknas i landet? Landets långsiktiga intressen är alltså inte så intressanta. Egentligen.

Sjöberg tar, som den socialdemokrat han är, ställning i migrationspolitiken. Inte för att en hög asylinvandring ligger i eller underlättar AF:s uppdrag utan för att Sverige ”behöver vara en humanistisk nation”. Det är stora ord från en person vars myndighet är starkt dysfunktionell och inte klarar sitt uppdrag, allra minst med nyanlända.

Förmågan att se verkligheten för vad den är, och agera utifrån detta, är tydligen en bristvara i dag. Mikael Sjöberg är i gott sällskap när han använder hjärta i stället för hjärna och har lite otur när han sätter ord på sina tankar.

Detta vore acceptabelt om Sjöberg var krönikör på Metro eller tillhörde Malena Ernmans och Henrik Arnstads twittergäng. Men för en generaldirektör för en av landets största och sämst fungerande myndigheter är Sjöbergs uttalanden däremot både olämpliga och oanständiga. Och, förstås, avslöjande.

Läs även:
Johan Westerholm, Fnordspotting, Anybody’s Place

En liten jämförelse mellan grannländer:
Antal beviljade asylansökningar i Sverige.

Antal beviljade asylansökningar i Finland.