Vi måste prata om Centerpartiet. Jag beklagar, men vi måste.

Annie Lööfs parti kan bli landets fjärde största efter höstens val och mycket väl ingå i ett regeringsunderlag oavsett om statsministern heter Stefan Löfven eller Ulf Kristersson. Och partiet är fullkomligt galet.

När jag växte upp i de jämtländska skogarna var Centerpartiet och Socialdemokraterna länets två stora maktpartier. De styrde tillsammans. Som MUF:are var C en lika tydlig fiende som S. De var ett grönt, moralistiskt sosseparti, helt enkelt. Tråkigt men aldrig vansinnigt. Under Olof Johanssons ledning inskränkte sig detta omdöme knappast enbart till det lokala planet.

Sedan dess har det hänt en hel del. Centerpartiet har blivit tydligare liberalt på en rad områden (eller ska vi säga ansvarslöst?), och särskilt märkbart är det i migrationspolitiken.

För ett antal år sedan föreslog Centerpartiet i Stockholm att staden skulle införa TÖG (tak över huvud-garanti) för alla, även utländska tiggare. Stina Bengtsson (C) menade då att man inte kan avhysa människor från läger utan att ge dem ett alternativ. På frågan varifrån pengarna för detta skulle tas svarade Bengtsson på klassiskt miljöpartistiskt manér: ”Vad är ett liv värt?” Någonstans i bakhuvudet hörde jag Gudrun Schymans röst eka: ”Det spelar väl ingen roll vad det kostar!”

Bengtssons utspel var ingen olycka i arbetet. I Centerpartiets förslag till budget för Stockholms stad fyra år senare finns det gott om rena tossigheter som borde få borgerliga väljare att reagera, oavsett om de tänkt rösta grönt eller planerat att stödja något av de andra tre allianspartier som säger sig vilja styra ihop med C.

Några utdrag:

 • Stockholms stad ska ta mot flera migranter: ”Centerpartiet vill se blocköverskridande samtal om hur staden kan ta emot fler flyktingar och öka antalet asylboenden och boenden för nyanlända runt om i staden. Tjänstemännen får i uppdrag att skyndsamt återkomma med konkreta förslag på var tillfälliga bostäder snabbt kan sättas upp.”
 • Nyanlända ska kvoteras ut i alla skolor: ”Alla nyanlända barn ska så snabbt som möjligt få en plats i skolan, detta oavsett besked om asyl eller inte. Staden ska återkomma med ett förslag på kvotsystem för fördelning av nyanlända elever i samtliga skolor i staden. Extra medel som fördelas till nyanlända elever ska följa med eleven till respektive skola.”
 • Förskolorna som integrationsåtgärd: ”Staden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen, upprätta ett snabbspår för att fler snabbt ska börja arbeta inom förskolan.”
 • Kommunen tar frivilligt på sig ansvaret för ensamkommande: ”När ensamkommande fyller 18 år så övergår ansvaret från kommunen till Migrationsverket. Det finner vänstermajoriteten är fel och har därför givit stadsmissionen 10,1 miljoner för att ordna boende i Stockholm till denna grupp. Detta belopp vill Centerpartiet öka och avsätter därför ytterligare medel för detta i denna budget.”
 • Kommunala campingplatser för tiggare: ”Alternativa boendeplatser med sanitära lösningar ska upprättas samtidigt som stödet till härbärgen för tiggare på vintern upprätthålls.”
 • Jobb för tiggare: ”Titta på Mariefredsmodellen för hjälp till EU-medborgare till arbete i Stockholm.”
 • Stöd till de som hjälper illegala migranter: ”Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att de frivilligorganisationer som arbetar med barn till papperslösa såsom Stockholms stadsmission har det ekonomiska stöd dessa verksamheter behöver.”
 • Stockholms allmännyttiga bostadsbolag ska ge förtur till jobb till de boende i förorten: ”Samtidigt som vi renoverar och utvecklar miljonprogramsområden kan vi ge jobbmöjligheter till människorna som lever där.”
 • Förtur till arbeten i staden för nyanlända: ”Kommunala snabbspår ska underlätta för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden genom möjligheten att jobba inom stadens verksamheter.”
 • Färre parkeringsplatser: ”Förtur till byggherrar som slopar bilparkeringar och bygger cykelgarage istället.”
 • Byt namn på Trafikkontoret till Framkomlighetskontoret.
 • Bromma flygplats ska läggas ner. ”Ett villkor för att bygga ut Arlanda med en ny landningsbana är att Bromma flygplats sedan läggs ner.”
 • Dyrare uppvärmning: ”Fortums kolkraftverk ska avvecklas snabbare än planerat. Arbetet med att avveckla bolagets kolpanna KVV6 ska vara genomfört senast 2022.”
 • Högre lokala avgifter på användandet av dubbdäck: Staden bör få rätten att införa dubbdäcksavgifter.
 • Stockholmarnas bilanvändande ska avvänjas: ”Bostäder ska främst byggas i lägen dit vi kan gå, cykla eller färdas kollektivt, samt byggas högt och tätt där existerande infrastruktur kan utnyttjas. Stockholms stads ska fokusera mindre på bilägande hos stadens invånare.”

Ovanstående är bara ett utdrag, stort blandat med smått. Centerpartiet har som synes en hel del förslag för att permanenta tiggeriet på svenska gator, underlätta för illegala migranter att stanna i landet och staden, motverka bilism och positivt särbehandla nyanlända på en rad sätt. Därtill står C för en en del rena stolligheter som att byta namn på Trafikkontoret.

Utöver detta har Centerpartiet på riksplanet fortsatt att gå sin egen väg i migrationspolitiken. Partiet vill inte bara underlätta anhöriginvandring utan även vidga betydelsen av ”anhörig” till att omfatta fler än den närmsta familjen. På Twitter skriver partiet att den närmsta familjen är ”de som bott i samma hushåll tidigare”. Den som känner till familjestrukturen i de länder från vilka många asylsökande kommer lär höja på ett och annat ögonbryn över aningslösheten.

Konsekvenserna av detta skulle bli att de 55 000 anknytningsärenden som Migrationsverket prognostiserar för 2019 sannolikt skulle öka markant.

I många av punkterna ovan går Centerpartiet på kollisionskurs med sina allianskollegor. Hur har de tänkt sig styra Stockholm ihop? Varför tar inte partiet steget ut och lierar sig med Socialdemokraterna och Miljöpartiet?

Centern liknar nämligen Miljöpartiet i flera avseenden. Partiet hatar bilar, har en enhörningsbild av världen där prioriteringar aldrig behöver göras och målkonflikter inte existerar. De skulle trivas förträffligt ihop, även om de råkar konkurrera om samma väljare.

Om Centerpartiet fick styra skulle Stockholms problem cementeras. Bevare Sverige och Stockholm från centerliberalismen.

Läs även:
Carolin Dahlman