Det finns tre sorters människor. Den som felar, inser detta och lär sig av misstagen. Den som felar, inser detta och inte lär sig av misstagen. Och slutligen den som felar och inte ens inser att den har felat.

Till den senare kategorin skulle vi kunna räkna Centerpartiet, som inte verkar kunna ta till sig bristerna i partiets migrations- eller avdragsvurm, men också tankesmedjan Arena Idés fantasifulla räknespektakel kring invandringens påstådda vinster.

Dessvärre tror jag att sanningen är ännu mindre smickrande för den fackföreningsfinansierade tankesmedjan. Sandro Scocco har gång på gång levererat fabricerade räkneexempel som stöd för idén att asylinvandring till Sverige är rena vinstaffären och en absolut nödvändighet för att upprätthålla både välfärden och pensionerna.

I den senaste rapporten Arbetsmarknaden på 2020-talet: Invandringen och den demografiska motvinden påstår författarna att invandrare arbetar mer än svenskfödda och att alternativet till invandring är ”kraftigt höjd pensionsålder, kortare semester eller nedskärningar i välfärden”.

Arena Idé gillar invandring, och särskilt då asylrelaterad sådan. Mitt under brinnande flyktingkris argumenterade dess företrädare, däribland Lisa Pelling, mot alla skärpningar av migrationspolitiken.

Föreställningen var hela tiden densamma: Sverige behöver invandring för att överleva. I rapportens slutsatser slås emellertid fast att den påstått positiva utvecklingen ”förutsätter att integrationen på arbetsmarknaden utvecklas positivt. Om så inte är fallet, behöver vi se ett ökat arbetsutbud från grupper inrikes födda.” Ett litet ”men”.

Begreppet självförsörjningsgrad finns över huvud taget inte hos rapportförfattarna. De använder sig av det tämligen meningslösa sysselsättningsmåttet som grund för sina resonemang.

Jag tror inte att Scocco et al är så lågintelligenta att de inte inser att de begår grundläggande fel när de räknar på invandringens kostnader. Vi kan inte utgå från förekomsten av en sådan funktionsnedsättning hos någon som både kan knyta skorna och ta sig till ett hyfsat jobb. Min hypotes är att de vet mycket väl vad de pysslar med och att det är fråga om ett medvetet siffertrixande. Ett rent bedrägeri.

Arena Idé intresserar sig strikt för det ekonomiska utfallet av invandringen till Sverige. Men även om vi var på vårt allra mest generösa humör och köpte deras bedrägeri, skulle det verkligen förändra grunden för kritiken mot den förda politiken? Egentligen inte. Ty oaktat de rent ekonomiska konsekvenserna har vi de kulturella och sociala aspekterna att ta hänsyn till när vi bedömer utfallet av invandringen. Dessa talas det visserligen en del om, i synnerhet på den politiska högerkanten, men de är lite svårare att mäta.

Även om alla som invandrat arbetade skulle andra problem oundvikligen uppstå. Med en så omfattande demografisk förändring som den vi genomgått under de senaste tre decennierna, då ett inflöde av främmande kulturer, sedvänjor och traditioner inbegripit allt från barnäktenskap och tvångsgiftermål till hedersstrukturer, självvald segregation och ett växande förakt för majoritetssamhället, har resultatet blivit ett förändrat land. Ett annat Sverige.

Onekligen är det så att somliga inte ser dessa förändringar som ett problem över huvud taget. Visst ska barnäktenskap och hederskulturer bekämpas, men det gäller oavsett ursprunget på den som ansvarar för dem, brukar det heta. Detta är ett sätt att trivialisera problemen som den förda migrationspolitiken har orsakat och lägga dimridåer kring dess ursprung.

I ett land där det kan bli ramaskri när ett diskussionsprogram väljer ett utländskt namn i ett inslag om ungdomskriminalitet i förorten (Lars-Åke har förmodligen varit ett godkänt namn) gäller det att trippa lätt på tå när problem beskrivs. Då är det mycket lättare att endast fokusera på ekonomin, att mäta sysselsättningsgraden och prata om vikten att invandrare får det där första jobbet. Så som det har låtit i över 20 år.

Självfallet är egen försörjning en viktig komponent, för invandrare såväl som för infödda svenskar. Men arbetslöshet och bidragsberoende är bara en del av den problematik som kopplas till migrationen.

Arena Idé, riksdagens två gröna partier samt Vänsterpartiet – är de naiva eller bedragare? Det kan kvitta. Effekten av deras idéer är densamma.