Julen är snart här. Vanligtvis en tid för frid, eftertanke och samvaro med de närmaste. Politiken brukar ta paus.

I år är allt annorlunda. Mycket tyder på att riksdagen kommer försöka klubba en pandemilag som ger regeringen extra befogenheter. Mitt under väljarnas julledighet. Det ser ut som en tanke.

Det ska sägas att svensk lagstiftning förefaller dåligt anpassad för en pandemi. Regeringen har tvingats använda smittskyddslagen och ordningslagen för att lägga restriktioner på olika verksamheter i syfte att begränsa smittspridningen.

Sverige har 290 kommuner och 21 regioner, och kritiken mot att coronastrategin fungerat olika på olika håll i landet är sannolikt korrekt. Således kan det behövas större centralisering i krissituationer.

Mot bakgrund av den misslyckade coronastrategin är det inte orimligt att lagstiftningen behöver ses över. Nyckeln här heter dock riksdagen. Moderaterna och den övriga oppositionen, som varit heta på gröten och velat klubba en pandemilag redan i mellandagarna, bör vara tydliga med detta, vilket de var i somras när regeringen försökte få på plats en nödlag som gav regeringen makt att fatta långtgående beslut utan att behöva förankra dem i riksdagen förrän långt senare.

Den tillfälliga lagen kom på plats, men först efter att regeringen backat och gett riksdagen större inflytande.

Justitieombudsmannen är inte imponerad av förslaget till pandemilag. I JO:s remissvar ”efterlyses kontrollmekanismer som säkerställer dels riksdagens ställning i förhållande till regeringen, dels att åtgärderna inte blir för långtgående i de enskilda fallen.”

Det handlar trots allt om allvarliga inskränkningar i enskilda människors frihet och egendom, alltså sådant demokratiska stater normalt sett inte ska ägna sig åt. Kammarrätten har liknande invändningar.

JO konstaterar att lagförslaget ”inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget”. Det är frän kritik, och den är viktig eftersom regering och riksdag har chansen att hafsa igenom något riktigt dåligt i detta upptrissade läge, mitt i jul-och nyårsdimman när ingen svensk bryr sig.

Om regeringen ska få historiska befogenheter måste dessa granskas och inte stressas igenom. Ja, förslagen på en pandemilag borde ha kommit långt tidigare så att de hunnit tröskas igenom och granskas i laga ordning, även av en och annan läskunnig och intresserad journalist.

Att regeringens coronastrategi har misslyckats, vilket den själv inte medger, är ingen bra anledning för att ge regeringen ännu mer makt i detta läge.

Läs även:
HAX