Sverigedemokraterna har dammat av och kompletterat ett fem år gammalt förslag om indragna bidrag till personer som inte har svenskt medborgarskap eller är medborgare i EU/EES.

Det som SD vill dra in för icke-medborgare är föräldrapenning, barnbidrag och garantipension. Partiets ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt förklarade i Studio Ett att människor ska arbeta och försörja sig själva när de kommer till Sverige.

SD har låtit Riksdagens utredningstjänst räkna på hur stor denna besparing skulle bli. Det handlar om runt åtta miljarder kronor per år. Även om detta är mycket pengar är det inte fråga om några hisnande belopp för statskassan. Jag hade faktiskt trott att det skulle röra om sig om betydligt mer.

Det finns absolut skäl att se över de svenska bidrags- och försäkringssystemen rent generellt. Barnbidraget borde vara behovsprövat (men ingen regering kommer våga genomföra en sådan reform), garantipensionen ska tillsammans med äldreförsörjningsstöd aldrig kunna överstiga vad en person som arbetat ett helt yrkesliv får ut i pension. Att det finns människor som invandrat till Sverige och får en totalt sett högre pension än någon som arbetat ett helt liv i låglöneyrken inom exempelvis äldreomsorgen är barockt.

Därtill går det förstås att diskutera exakt hur föräldrapenningen ska se ut. I dag är den väldigt generös, vilket nog alla med barn kunnat notera.

Men förslaget från SD är dessvärre ganska ogenomtänkt. Dels är det inte klarlagt ens för SD om det blir någon besparing över huvud taget när kommunernas förväntat ökade kostnader som en följd av de indragna bidragen räknas in. Detta medger Sjöstedt utan omsvep.

Dels slår det väldigt brett och träffar människor som varit i Sverige länge och arbetat, betalat skatt och inte legat någon till last. Det är inte rimligt.

En tredje aspekt är att det i dag finns väldigt många människor som fått ett svenskt medborgarskap utan att kunna vare sig svenska, bli självförsörjande eller lyckas integrera sig i det svenska samhället. Detta kan inte SD lastas för, och partiet vill uppenbarligen förhindra att det upprepas i framtiden. Men faktum kvarstår att dessa med SD:s politik skulle få barnbidrag och föräldrapenning medan personer som endast uppbär PUT men arbetar och har assimilerat sig inte får det.

Om det är bidragsberoende SD vill komma åt blir det konstigt att straffa personer som faktiskt arbetar och sköter sig och vars enda ”last” är att de inte har ett svenskt medborgarskap. Ty barnbidrag och föräldrapenning är ju något som även självförsörjande har rätt till. Att försvåra för alla utan svenskt medborgarskap att skaffa barn blir bara märkligt.

SD vill uppvärdera det svenska medborgarskapet (men kommer inte runt EU-reglerna), jag förstår det. Det hade dock varit att föredra att i stället begränsa bidragen för personer som inte har permanent uppehållstillstånd och lägga tyngden på kvalificering in i välfärdssystemen.

Moderaterna har en mer rimlig väg här där de dels vill se ett bidragstak som innebär att alla samlade bidrag aldrig får överstiga vad samma person skulle kunna tjäna på att ta ett arbete, dels vill att den som invandrar stegvis ska kvalificera sig in i välfärdsstaten med alla dess förmåner.

I svensk kontext är även Moderaternas förslag tämligen radikala. Den universella (generella) välfärdsmodellen går ut på att ingen behöver kvalificera sig mer än någon annan. Famnen är öppen från dag ett, vilket oundvikligen skapar målkonflikter och känslor av att vissa tränger sig före i kön medan andra arbetar och försörjer systemet.

Detta behöver en ny regering komma tillrätta med. Jag tror dock inte att SD:s senaste förslag är vägen dit.