HD har i en dom fastslagit en könsskillnad i sexualbrottslagstiftningen. Att föra in ett finger i en sovande kvinnas könsorgan ska enligt HD betraktas som våldtäkt medan smekandet av en sovande mans penis är att betrakta som sexuellt utnyttjande. Faktum är att inget av fallen borde ses som våldtäkt. Vad är det som håller på att hända med tillämpandet av svensk sexualbrottslagstiftning?

Man kan tycka att det inte borde vara så mycket diskussion om vad våldtäkt är. Nu har jag inte tagit del av förarbetena, men lagen i sig är ganska tydlig. I Brottsbalkens sjätte kapitel får vi veta att våldtäkt är när någon ”genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag döms för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år”. En handling som är jämförlig med samlag. Att sticka in ett finger i en kvinnas vagina, är det att betrakta som samlag? Paragrafen (6:1 BrB) tar även upp otillbörligt utnyttjande av en person, exempelvis vid medvetslöshet, sömn eller liknande. Men det måste fortfarande vara jämförligt med samlag, vilket detta knappast kan sägas vara.

Våldtäkt är ett brott som leder till frihetsberövande för den som döms, oavsett om det anses grovt eller inte. Det är därför särskilt allvarligt att begreppet är på väg att urholkas på detta sätt. Urholkandet är ett led i feminismens strävan efter att anlägga ett tydligt genusperspektiv på sexualbrottslagstiftningen där kvinnan är ”våldtäktsbar” (se exempelvis Katrine Kielos Våldtäkt & Romantik som ett nytt tillskott) och så utsatt att lagstiftaren måste markera att alla sorters närmanden är liktydiga med våldtäkt.

Vi har redan en separat lagstiftning för våldtäkt mot barn. Texten är i princip densamma som för vuxna, men erfarenheten säger att det inte krävs samlagsliknande aktiviteter för att den vuxne ska dömas för våldtäkt mot barn. Här tar man särskild hänsyn till barnets ålder. Lägre ålder innebär en strängare tolkning eftersom ju yngre barnet är, desto mer hjälplöst anses det vara. I praktiken innebär således feminismens strävan efter att vidga våldtäktsbegreppet att kvinnan utpekas som alltmer hjälplös i lagstiftarens ögon.

Varje övergrepp av sexuell natur närmar sig steg för steg gränsen för våldtäkt. Det är därför kanske inte så förvånande att utnyttjandet av mannen bara betraktades som sexuellt utnyttjande. Mannen anses generellt sett inte våldtäktsbar (och den som får sin penis onanerad ska väl bara tacka och ta emot?).

Har feminismen vunnit en total seger i och med deta? Kanske inte än. Men det är synnerligen oroväckande att HD dömer på detta sätt utan att lagen ens har skrivits om. Risken är uppenbar att detta skenar iväg.